Skip to main content
AEG | Help and Support

Sušička vydáva nepríjemné pachy

Možná príčina:

V prípade kondenzačných sušičiek a sušičiek s tepelným čerpadlom: znečistené filtre v otvore dvierok alebo priehradke kondenzátora, umiestnené v spodnej časti spotrebiča. Pozrite si návod na obsluhu.

Bližšie informácie o čistení a údržbe spotrebiča v špičkovom stave môžete nájsť aj v návode na obsluhu.

Ak hore uvedené návrhy nevyriešia problém, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

  • Was this article helpful?