Skip to main content
AEG | Help and Support

Na displeji sa zobrazí hlásenie 8.8

Displej zobrazí 8:8 v digitálnom formáte. Je to normálne.

Ak spotrebič nefunguje/nereaguje, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

  • Was this article helpful?