Skip to main content
AEG | Help and Support

Trauku mazgājamā mašīna neuzsāk mazgāšanas ciklu

 

Problēma:
  • Trauku mazgājamā mašīna neuzsāk mazgāšanas ciklu
Attiecas uz:
  • iebūvējama trauku mazgājamā mašīna
  • brīvstāvoša trauku mazgājamā mašīna
Risinājums:

1. Pārliecinieties, ka durvis ir pilnībā aizvērtas  

Atveriet un aizveriet durvis vēlreiz. Ja atskan klikšķis, durvis ir aizvērtas pareizi.  

2. Pārliecinieties, ka nav iespējota atliktā starta funkcija  

Skatiet lietotāja rokasgrāmatu, lai saņemtu sīkākus norādījumus, kā atspējot šo režīmu.  

3. Pārbaudiet, vai nedarbojas iepriekšējais cikls  

Ja cikls joprojām darbojas, to nepieciešams atcelt, pirms tiek ieprogrammēts nākamais cikls. Lai atceltu ciklu, izlasiet sadaļu par ciklu atcelšanu trauku mazgājamās mašīnas lietotāja rokasgrāmatā. Dažos modeļos uz paneļa būs parādīts, kā atiestatīt ciklu. Lietotāja rokasgrāmatu var lejupielādēt šeit.  

4. Pārbaudiet, vai nav atlasītas iespējas “Ultra quiet”(Īpaši klusa) un “Night”(Nakts).  

Šīm funkcijām mazgāšanas cikla laikā ir garas pauzes, kas var ilgt līdz 20 minūtēm. Cikls, iespējams, joprojām darbojas.  

5. Pārbaudiet, vai deg LED brīdinājuma indikatori, atskan skaņas signāli vai parādās kļūdas ziņojumi.  

Kļūdu ziņojumi var mirgot LED indikatoros, var atskanēt vairāki skaņas signāli vai displejā var parādīties kļūdas kods. Lai noskaidrotu, kā atrisināt šo problēmu, aplūkojiet lietotāja rokasgrāmatu.  Lietotāja rokasgrāmatu var lejupielādēt šeit.  

6. Pārbaudiet, vai nav radušās problēmas ar jaudas padevi.  

  • Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota elektrotīklam un ieslēgta.
  • Pieslēdziet citu ierīci pie tās pašas ligzdas, lai pārliecinātos, ka tā pieslēgta elektrībai.
  • Ja ligzda nedarbojas, sazinieties ar vietējo elektriķi, lai atrisinātu problēmu.

7. Pārbaudiet, vai nav nostrādājuši releji vai izdedzis drošinātājs  

  • Atiestatiet atdalītāju / RCD ierīci vai nomainiet drošinātājus
  • Atdalītāju var atiestatīt, piespiežot slēdzi pozīcijā ON (Ieslēgt).

8. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru  

Ja augstāk sniegtie ieteikumi nepalīdzēja atrisināt problēmu, iesakām pieteikt tehniskās apkopes darbinieka vizīti.    

PIEZĪME: atkarībā no problēmas jums var būt jāmaksā par tehniskās apkopes darbinieka vizīti pat garantijas periodā.    

Brīdinājums! Mēs iesakām nelietot produktu, kamēr problēma nav pilnībā atrisināta. Atvienojiet produktu no elektrotīkla un nepieslēdziet to, kamēr neesat pārliecināts, ka to var droši darīt.

 

  • Was this article helpful?