Skip to main content
AEG | Help and Support

Na zaslonu je prikazana poruka o pogrešci U

Poruka U ukazuje na to da je aktivirana funkcija Održavanje topline.

Kako biste je deaktivirali, pogledajte korisnički priručnik.