Skip to main content
AEG | Help and Support

Myčka nádobí nesuší nebo suší špatně

 

Výsledky sušení by se měly měřit na základě porcelánu a skla. Plastové nádobí, jako např. příbory, misky a plastové součásti zařízení, zůstane mokré. Plastové nádobí ztrácí rychle teplo, což může způsobovat tvorbu kondenzace na jeho povrchu.

 • Nejlepších výsledků mytí a sušení lze dosáhnout použitím intenzivního nebo automatického programu.
Použití programu ECO, BIO nebo 30 min.
 • Programy ECO a BIO suší pasivně a 30minutové programy zcela postrádají sušicí fázi.
 • Použijte automatický či intenzívní program, a pokud není nádobí na konci programu na dotyk horké, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Nádobí bylo umyto mycím prostředkem před umytím v myčce nádobí
 • Má to za následek nadměrnou tvorbu pěny a snížený účinek leštidla, což vede ke špatným výsledkům sušení.
Myčka nádobí je přeplněná nebo nesprávně naplněná

Výsledky mytí nádobí mohou být neuspokojivé, pokud je myčka nádobí přetížená nebo nesprávně naplněna. Naplňte myčku nádobí podle pokynů v návodu k použití a po dokončení mycího programu umožněte vyschnutí/odpaření veškeré oplachové vody, než myčku nádobí vyprázdníte. Nejprve vyprázdněte spodní koš.

Plnění myčky nádobí:

 • Spotřebič používejte pouze k mytí nádobí, které lze mýt bezpečně v myčce.
 • Do myčky nádobí nedávejte žádné nádobí vyrobené ze dřeva, rohoviny, hliníku, cínu nebo mědi.
 • Do myčky nedávejte předměty, které mohou nasáknout vodu jako např. houbičky či hadry.
 • Z nádobí odstraňte jakékoliv zbytky jídla, než je vložíte do myčky nádobí.
 • Přischlé zbytky jídel snadno odstraníte, když hrnce a pánve necháte před vložením do myčky nádobí odmočit ve vodě.
 • Duté předměty (jako např. šálky, sklenice a hrnce) vkládejte otvorem směrem dolů.
 • Ujistěte se, že příbory a talíře, apod. nejsou umístěny příliš blízko sebe. Lžíce smíchejte s ostatními příbory.
 • Přesvědčte se, že se sklenice vzájemně nedotýkají.
 • Malé předměty vložte do košíčku na příbory.
 • Lehké kusy vložte do horního koše. Ujistěte se, že se nemohou pohybovat.
 • Před spuštěním mycího programu zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.

Vyprázdnění myčky nádobí:

 • Nádobí před vyjmutím ze spotřebiče nechte vychladnout. Horké nádobí se snadno poškodí.
 • Nejprve vyprázdněte spodní koš a teprve potom horní.
Nastavení leštidla
 • Pro lepší výsledky sušení se doporučuje přidat leštidlo, jak popisuje návod k použití.
Mycí prostředek na mytí nádobí  
 • Zkontrolujte mycí prostředek pro myčky nádobí, který používáte. Je-li to možné, zkuste jiný mycí prostředek nebo leštidlo. Pro rychlé mycí programy použijte práškový nebo tekutý mycí prostředek, jelikož některé kombinované tablety se během rychlých mycích programů zcela nerozpustí.
 • Pro nejlepší výsledky mytí nádobí může být zapotřebí přidat leštidlo i při použití tablet.
 • Ujistěte se, že jsou všechny filtry a ostřikovací ramena čistá. Pokyny, jak čistit a udržovat spotřebič, naleznete v návodu k použití.
Funkce Sušení +, Sušení plus a Extra sušení
 • Pokud je váš spotřebič vybaven touto funkcí, výsledky sušení lze zlepšit jejím zapnutím, zvýší se tím však délka programu a spotřeba energie.

 

 • Pokud výše uvedená doporučení problém nevyřeší, obraťte se na autorizované servisní středisko.