Skip to main content
AEG | Help and Support

Сушилнята показва код за грешка ЕНО, ЕН0

Ако уредът покаже код за грешка ЕНО / ЕН0, има проблем с електрозахранването.

  • Проверете електрозахранването, като включите различен уред в същия контакт и вижте дали той ще работи. Ако и другият уред не работи, най-вероятно има проблем с окабеляването. Свържете се с местен електротехник за съвет и насоки по отношение на отстраняване на проблеми с окабеляването.

Никога не използвайте удължител за свързване на уреди. Това може да предизвика токов удар или опасност от пожар.

Ако електрозахранването към уреда е наред, опитайте се да нулирате уреда.

  • Изключете щепсела от контакта, изчакайте 30 секунди, след което го включете отново.
  • Същият резултат може да бъде постигнат и чрез предпазния прекъсвач. След като присъедините уреда към мрежата, включете го и изберете програма.
  • Ако на дисплея се появи съобщение за грешка, свържете се с упълномощен сервизен център.