Skip to main content
AEG | Help and Support

Сушилнята показва видими признаци на повреда

 

При откриване на повреда при разопаковане на уреда: 
  • Незабавно се свържете с дистрибутора, за да го уведомите, че уредът е повреден при доставка. Ще намерите телефонния номер на дистрибутора на фактурата или на документа за доставка.

Не се опитвайте да свържете или използвате уреда.

При откриване на повреда след монтаж или използване за първи път: 
  • Незабавно се свържете с дистрибутора, за да го уведомите, че уредът е повреден след монтаж или употреба.
Заявка за сервиз:
  • Свържете се с упълномощен сервизен център.
  • В нашия уеб магазин се предлагат нови части / компоненти.