Skip to main content
AEG | Help and Support

Сушилнята показва код за грешка Е60 и не загрява

Код за грешка Е60 указва проблем със загряването. Този проблем може да е предизвикан от неподходяща вентилация в помещението. Уверете се, че в помещението има достатъчно свеж въздух и че уредът не е вграден.

Този проблем може да е предизвикан и от замърсен кондензатор или замърсени филтри за валма. Уверете се, че те са чисти. Вижте ръководството на потребителя за това как да поддържате уреда си в най-добро състояние.

Ако съобщението за грешка продължи да се показва на дисплея, свържете се с упълномощен сервизен център.