Skip to main content
AEG | Help and Support

Фурната с въртящо се копче не стартира

 

Проблем: 
  • Фурната не стартира, дори когато действието на екрана, например „Refill Water“ (допълнете с вода), е изпълнено. 
  • Фурната не загрява. 
Приложимо към:
  • фурни, снабдени с дисплей и следното въртящо копче 

PSAAPL17BIE00001.jpg

Решение: 

1. Всички подкани, показани на дисплея, като например „Refill Water“ (допълнете с вода), трябва да се потвърждават като се натисне въртящото копче.  

  • Задръжте въртящото копче за извеждане на екрана за настройки. 
  • Задръжте и завъртете въртящото копче за навигация из менюто. 
  • Задръжте и натиснете въртящото копче, за да потвърдите настройка или да преминете към избраното подменю. 
  • За да се върнете към предишното меню, намерете опцията „Back“ (обратно) в списъка на менюто или потвърдете избрана настройка.

 

  • Was this article helpful?