Skip to main content
AEG | Help and Support

Часовникът на фурната не може да се свери

  • Нулирайте фурната / печката, като извадите щепсела от контакта в продължение на 1 минута или изключите източника на захранване.
  • След като захранването бъде подадено отново, иконата на часовника ще започне да мига. Сверете часа, като използвате бутони + / -, ако това е приложимо.
  • Ако е необходимо, вижте ръководството за употреба. Точността на цифровите часовници се променя в рамките на + / - 2 минути месечно.

Ако не решите проблема по този начин, свържете се с упълномощен сервизен център.