Skip to main content
AEG | Help and Support

Съдомиялната не нагрява водата

Възможно е рестартирането на уреда да реши този проблем.

  1. Изключете съдомиялната от контакта, изчакайте 1 минута и включете отново. Можете също да изключите захранването с помощта на предпазителите на панела/ ключа на захранването. Ако сте издърпали машината и след това сте я върнали обратно на място, важно е да се уверите, че тръбите не са прегънати или притиснати и че кранът е напълно отворен.
  2. Включете съдомиялната, изберете подходяща програма и я стартирайте.
  3. Ако програмата стартира и се изпълнява нормално, проблемът е отстранен.

Ако уредът не стартира правилно цикъла след рестартиране, свържете се с оторизиран сервизен център.