Skip to main content
AEG | Help and Support

Грешка i40, i43 или i44

Дали дренажната система не е запушена?

Проверете дали филтрите са чисти

Дали филтърът на Вашата съдомиялна не е запушен?

Замърсените филтри понижават дебита на водата, което води до незадоволителни резултати при измиването на съдовете. Регулярно ги проверявайте и почиствайте.

Как се почистват филтрите на съдомиялната.

image.png

Монтаж на филтрите след почистване:

Уверете се, че във или по ръба на утайника няма отпадъци от храна или замърсявания.

Монтирайте плоския филтър (С). Уверете се, че е поставен правилно под двата водача.

Сглобете отново филтрите (A) и (B). Поставете филтър (А) в плоския филтър (С).

Завъртете го посока на часовниковата стрелка, докато се фиксира в позиция. Ако филтрите не са поставени правилно, резултатите от измиването на съдовете може да са незадоволителни, разпръскващите рамена могат да се запушат и уредът може да се повреди.

В ръководството на потребителя ще откриете информация, свързана с почистването и поддръжката.

Опитахте ли да нулирате уреда?

Доста често нулирането на уреда може да помогне при отстраняването на проблеми.

  • Изключете съдомиялната от контакта за 1 минута и я включете отново. Ако се е наложило да местите машината, важно е да се уверите, че няма прегънати или сплескани тръби и че кранът е отворен докрай.
  • Включете съдомиялната, изберете програма и я стартирайте
  • Ако програмата стартира и се изпълнява нормално, проблемът е отстранен.

Ако уредът не стартира програмата правилно след нулиране

Ако, преди да нулирате своята съдомиялна, сте видели съобщение за грешка, проверете дали съобщението не се е променило след нулирането.

Ако сега уредът показва друг код за грешка, консултирайте се с ръководството за потребителя или това упътване, за да проверите новия код.

 

Ако горното предложение не отстрани проблема, уредът трябва да бъде проверен от техник.